Legend Packs có nghĩa là Gói Huyền thoại, là một gói tổng hợp một số lá bài thuộc dạng "HOT" trong Yu-Gi-Oh! xét về độ hữu dụng hay cả "huyền thoại" của chúng.

Mỗi gói dạng này bao gồm 30 lá bài trong tổng số.

Gói được thực hiện bởi HuyKaiba.


Danh sách các Gói Bài Tiếng Việt
VNC - Packs (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) - Legend Packs (01)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.